02

De energietransitie omkaderen

De doelstellingen die het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tegen 2020 moet zien te behalen, zijn precies en ambitieus: de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 8,8% t.o.v. 2013, de productie van hernieuwbare energie zo goed als verdubbelen en de energie-efficiëntie doen toenemen met 18%.

Het spreekt voor zich dat er voor Sibelga, als enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor het gewest, een hoofdrol is weggelegd om tot de energietransitie bij te dragen.

De energie-efficiëntie van de openbare gebouwen

Rationeel gebruikmaken van energie om het verbruik van de gebouwen in de hand te houden. Maatregel nummer één om te komen tot minder uitstoot van broeikasgassen. Sinds 2011 ontwikkelde Sibelga NRClick, een tool waarmee de gemeenten het energieverbruik van hun gebouwen kunnen opvolgen. Sinds 2016 is NRClick de naam van een uitgebreider programma dat de openbare gemeentelijke en gewestelijke spelers moet helpen hun doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie te bereiken. De tool voor energieboekhouding dient om abnormaal verbruik op te sporen en vast te leggen welke maatregelen prioritair zijn. Maar NRClick is méér dan dat. Er zijn namelijk ook nog twee andere diensten: een aankoopcentrale inzake energie en het gebruik ervan, en de organisatie van werken ter verbetering van de energie-efficiëntie.  Het is de bedoeling het totale verbruik van gas en elektriciteit van openbare gebouwen snel te doen dalen, met respectievelijk 15 % en 5 %.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag

Fotovoltaïsche panelen op de openbare gebouwen

Sibelga heeft heel wat expertise opgebouwd op het vlak van implementatie van energiesystemen. Het beheer van het project SolarClick werd dan ook aan haar toevertrouwd. SolarClick is een uitgebreid programma dat door het Brusselse gewest werd gelanceerd voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op de daken van plaatselijke en gewestelijke openbare gebouwen. Onze teams staan in voor het volledige proces: selectie van de daken, rentabiliteitsstudies, procedure inzake overheidsopdrachten, opvolging van de werken en het beheer van de exploitatie. Het gaat om bijna 200 projecten die gerealiseerd moeten worden tussen 2017 en 2020. Dat komt neer op maar liefst één project per week! Zodra de installaties operationeel zijn, kunnen de plaatselijke en gewestelijke instellingen kosteloos gebruikmaken van de energie die door de panelen geproduceerd wordt. Sibelga krijgt dan weer het overschot dat in het net wordt geïnjecteerd om haar elektriciteitsverliezen te dekken.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag De energietransitie omkaderen

Twee nieuwe openbaredienstverplichtingen

Vanuit de programma’s NRClick (energiediensten) en SolarClick (installatie van fotovoltaïsche panelen) zijn twee nieuwe openbaredienstverplichtingen voor Sibelga ontstaan. Eind 2017 zouden die officieel opgenomen moeten worden in de gewestelijke Ordonnantie elektriciteit. Een begeleidingscomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de minister van Energie, Leefmilieu Brussel en Sibelga, volgt de vorderingen van die twee programma’s op regelmatige basis op. De kosten voor die programma’s worden niet afgewenteld op de distributietarieven. Het gewest neemt ze op zich via het klimaatfonds.

14 wkk-eenheden

Sibelga is overtuigd van het potentieel dat warmte-krachtkoppeling biedt. De voorbije 20 jaar heeft ze een erkende expertise opgebouwd en biedt ze grote warmteverbruikers verschillende diensten aan. Engineering en opvolging van de exploitatie van de installaties behoren tot de mogelijkheden, maar ze biedt in de eerste plaats partnerships voor 10 jaar aan waarbij ze de studie, montage en exploitatie volledig voor haar rekening neemt. In ruil wordt het overschot aan geproduceerde elektriciteit in het net geïnjecteerd en int Sibelga de groenestroomcertificaten. Dit jaar leverden de 14 wkk-eenheden samen meer dan 5 900 ton CO2-besparing op.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag De energietransitie omkaderen

Laadpalen voor elektrische voertuigen

De verkoopscijfers voor elektrische voertuigen zitten in de lift. En het aantal aansluitingsaanvragen dus ook. Maar het Brusselse elektriciteitsnet is niet noodzakelijk compatibel met alle oplaadtypes. Sibelga wil de toekomstige eigenaars dus bewustmaken van de technische vereisten. Nieuwe pagina’s op de website van Sibelga zetten alles over deze kwestie op een rij. Er is onder meer een checklist te vinden met belangrijke punten die de potentiële koper moet nakijken voordat hij een elektrisch voertuig aankoopt. De interne processen werden gereorganiseerd zodat de werkaanvragen voor laadpalen beter geïdentificeerd en behandeld kunnen worden.