Jaarrekening

Complete pdf

Balans

Actieve toestand

2016
EUR
2015
EUR
Vaste activa1.176.240.502,681.158.824.331,20
III. Materiële vaste activa1.172.169.654,771.154.627.758,29
IV. Financiële vaste activa4.070.847,914.196.572,91
Vlottende activa128.774.478,70211.974.924,38
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering10.262.366,5010.598.289,73
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar81.772.570,3384.420.250,14
VIII. Geldbeleggingen18.525.000,0025.525.000,00
IX. Liquide middelen17.631.463,4719.624.662,15
X. Overlopende rekeningen583.078,4071.806.722,36
Totaal der activa1.305.014.981,381.370.799.255,58

Passieve toestand

2016
EUR
2015
EUR
Eigen vermogen858.375.898,47858.194.170,16
I. Kapitaal580.000.000,00580.000.000,00
III. Herwaarderingsmeerwaarden221.436.792,51228.106.690,47
IV. Reserves55.253.495,3648.583.597,40
VI. Kapitaalsubsidies1.685.610,601.503.882,29
Voorzieningen en uitgestelde belastingen24.769.837,0928.090.836,33
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten23.901.879,1927.316.454,32
VII. B. Uitgestelde belastingen867.957,90774.382,01
Schulden421.869.245,82484.514.249,09
VIII. Schulden op meer dan één jaar126.219.090,52160.554.610,65
IX. Schulden op ten hoogste één jaar101.962.020,63108.579.816,99
X. Overlopende rekeningen193.688.134,67215.379.821,45
Totaal der passiva1.305.014.981,381.370.799.255,58
Gedetailleerde pdf

Resultaatrekening

2016
EUR
2015
EUR
I. Bedrijfsopbrengsten377.911.119,51305.324.864,46
II. Bedrijfskosten-342.115.550,12-271.273.280,07
III. Bedrijfswinst35.795.569,3934.051.584,39
IV. Financiële opbrengsten458.209,36217.411,15
V. Financiële kosten-4.348.395,07-5.955.001,36
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting31.905.383,6828.313.994,18
VII. A. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen51.434,4039.849,91
VIII. Belastingen op het resultaat-6.965.161,91-574.007,13
IX. Winst van het boekjaar24.991.656,1727.779.836,96
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar24.991.656,1727.779.836,96
Gedetailleerde pdf

Resultaatverwerking

2016
EUR
2015
EUR
A. Te bestemmen winst24.991.656,1727.779.836,96
F. Uit te keren winst-24.991.656,17-27.779.836,96
Gedetailleerde pdf